Konkursy foto

W naszym kraju konkurs fotograficzny jest przyrzeczeniem publicznym uregulowanym w art. 919 k.c. – 921 k.c.. W świetle przepisów nie chodzi o samo wykonanie zadania, ale o jak najlepsze jego wykonanie. Organizatorzy przedsięwzięcia muszą stworzyć regulamin konkursu, w którym będzie zawarta informacja o nagrodzie (nagrodach), sposobie reklamacji, prawie do dalszej eksploatacji nagrodzonego dzieła i ochrony danych osobowych.   Należy wystrzegać się konkursów w których panują niejasne zasady, a z regulaminu wynika że organizatorzy liczą na pozyskanie darmowych zdjęć. Dobrą rekomendacją jest patronat np. Związku Polskich Artystów Fotografików, Fotoklubu RP czy władz państwowych i samorządowych. Za granicą najbardziej prestiżowe konkursy odbywają się pod auspicjami PSA (Photographic Society of America) i FIAP (Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej).


Najbliższe konkursy (także pod patronatem FIAP i PSA):

Lipiec 2020: kliknij
Sierpień 2020: kliknij
Wrzesień 2020: kliknij
Październik 2020: kliknij
Listopad 2020: kliknij


Ostatnio omówione konkursy (kliknij)
Jak wygrać konkurs fotograficzny  (kliknij)


Logo-FIAP-PSA
Patronat nad konkursem fotograficznym sprawowanym przez FIAP (Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej – Federation Internationale de l’Art Photographique), lub PSA (Photographic Society of America) nad danym konkursem oznacza, że te dwie organizacje Sztuki Fotograficznej stawiają organizatorom pewne warunki regulaminowe oraz akceptacje prac na te imprezy liczą się jako punkty do odznaczeń (np. AFIAP i EFIAP). Patronad nad konkursem prowadzi to do wysokiego poziomu i pewności, że ocena prac będzie przeprowadzona w sposób obiektywny.

Katalog 3-,4- lub 5-gwiazdkowy – to ocena wystawiona przez organizacje za poprzedni katalog danego salonu. Opłaty za udział w konkursach związane są z np.kosztami odesłania prac. Niektórzy zagraniczni organizatorzy dopuszczają możliwość uiszczenia opłaty przez przesłanie odpowiedniej ilości międzynarodowych kuponów na odpowiedź o których piszemy na dole strony.

Co to jest PSA ?

Poprzedniczką PSA (Photographic Society of America ) było Associated Camera Clubs of America (ACCA) które powstało w 1919 roku. Była to federacja klubów fotograficznaych, obecna nazwa została przyjęta pietnaście lat później. Wtedy został na nowo napisany statut, podział organizacyjny, przyjeto też do stowarzyszenia wiele klubów spoza USA. Misją PSA jest promocja fotografii jako sztuki i nauki we wszystkich jej aspektach, poprzez działalność indywidualnych członków, zrzeszonych klubów i innych organizacji fotograficznych, poprzez badania naukowe i upowszechnianie wiedzy fotograficznej.

Co to jest FIAP ? 

FIAP – Federation Internationale de l’Art Photographique została założona w z inicjatywy belgijskiego lekarza dr. Maurice Van de Wijera, który od 1946 roku doprowadził do współpracy pomiędzy różnymi organizacjami fotograficznymi na całym świecie. Pierwszy kongres FIAP z udziałem delegatów z różnych krajów odbył się w 1950 roku w Szwajcarii w miejscowości Bern.

Władzą ustawodawczą Federacji jest Kongres FIAP który odbywa się co dwa lata . Na każdym zjeździe zostają wybrane nowe władze wykonawcze oraz omawiane jest sprawozdanie ustępującego zarządu i inne sprawy proceduralne. W poszczególnych grupach problemowych trwają dyskusje nt. zastosowania nowych zasad w imprezach pod patronatem FIAP i omawiane są niektórych komkursy i wydarzenia.

Corocznie dla tych którzy aktywnie uczestniczą w ruchu fotograficznym wysyłając swoje prace na krajowe i międzynarodowe konkursy fotograficzne pod patronatem FIAP Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej, nadaje tytuły np. Honorarie Excellence FIAP (Hon. FIAP), Excellence FIAP (EFIAP) itd.

Wyróżnienia te są przyznawane wg. poniższej kolejności. Tytuły te są przyznawane osobom, których artystyczna i techniczna jakość oraz dorobek zostały potwierdzone poprzez udział w salonach krajowych oraz poprzez dopuszczenie do pewnej liczby międzynarodowych salonów pod patronatem FIAP. Kandydat do tytułu AFIAP musi brać udział w salonach krajowych i międzynarodowych przez co najmniej pięć lat oraz musi uzyskać co najmniej 10 prac fotograficznych przyjętych na wystawach organizowanych pod patronatem FIAP, w czym minimum 5-prac musi być różnych (forma zdjęć dowolna).

AFIAP – Artiste Federation Internationale de l’Art Photographique,
EFIAP – Excellence Federation Internationale de l’Art Photographique,
Hon. FIAP – Honorarie Excellence Federation Internationale de l’Art Photographique

Regulamin wystaw Międzynarodowych

Do nazwy Salonu Międzynarodowego mogą pretendować wyłącznie salony, których organizatorzy zwrócili się sami do większości krajów świata. Zaproszenia Indywidualne skierowane do kilku klubów zagranicznych albo do niektórych krajów, jak również prezentacja pewnych zestawów wybranych przez Inne organizacje nie pozwalają ca użycie nazwy „międzynarodowy”*
Na zaproszeniach i w regulaminach, wysyłanych przez organizatorów wystaw, muszą być uwidocznione następujące dane: a. tytuł lub nazwa salonu, b. miejsce i adres, w któryś wystawa się odbędzie, c. daty otwarcia i zamknięcia, d. ostateczny termin przyjmowania prac, e. termin posiedzenia jury, f. termin wysyłki zawiadomień o wynikach, g. termin zwrotu prac. Regulamin powinien byó zredagowany przynajmniej w dwóch językach: w języku kraju organizatorów oraz w jednym z następujących: francuski, angielski, niemiecki, hiszpański. Zaproszenia muszą być koniecznie zaopatrzone w następującą formułę: „Zgodnie z regulaminem FIAP”.

Patronaty

Organizatorzy mogą ubiegać się o patronat (np. FIAP) dla swojej wystawy, zobowiązując się równocześnie do przestrzegania regulaminu. Razem z wnioskiem powinni przesłać kompletny tekst regulaminu jak również referencje potrzebne a dotyczące poprzednich ekspozycji, które zorganizowali. Wniosek powinien być skierowany do Federacji Narodowej kraju, w którym będzie miała miejsce ekspozycja wraz z regulaminem i uzasadnieniem propozycji skierowanej do federacji zagranicznych, do towarzystw i osób indywidualnych. Federacja Narodowa przekazuje wniosek do FIAP wraz z własną opinią.

Prace

Jeżeli został przyznany patronat FIAP, wiadomość o tym powinna byó uwidoczniona w regulaminie. Regulamin powinien przewidywać najwyżej 4 prace od jednego autora w poszczególnych działach wystawy. W przypadku wystaw tematycznych, a więc wymagających serii zdjęć maksymalną liczbą prac wynosi 8. Na wystawach zaleca się ekspozycję przynajmniej 200 zdjęć. Przyjmować należy wszystkie rodzaje fotografii wykonane w technikach fotograficznych. Zaleca się wyodrębnianie prac barwnych w osobnym dziale. Większość salonów nie przyjmuje prac ręcznie kolorowanych.
Prace należy otaczać wielką starannością. Jednakże organizatorzy nie mogą przyjąć żadnej odpowiedzialności w wypadku zagubienia lub zniszczenia. Każda praca powinna być zawierać: a. nazwisko autora (jest rzeczą niedozwoloną umieszczenie na pracy innego nazwiska niż nazwisko autora), b. tytuł (nie może ulec zmianie, z chwilą, gdy praca weszła do obiegu). Trzeba starać się, ażeby tusz do stempli używanych w celu oznaczania, przyjętych prac nie niszczył zdjęć. Jurorzy nie mogą zaznaczać decyzji negatywnych na zdjęciach nawet ołówkiem. Nie powinno się również umieszczać napisów lub etykietek, których tekst pozwoliłby się domyślać, ze praca nie została przyjęta.

Opłaty

Zaleca się w miarę możliwości niepobieranie opłat za uczestnictwo (entry free), a jeśli jest to konieczne, to takie ustalenie wysokości kwoty aby umożliwiała ona wzięcie udziału w salonie jak największej ilości autorów. Najprostszym sposobem jest przysyłanie kuponów międzynarodowych IRC Jeżeli dopuszcza się przesyłki zbiorowe, opłata nie powinna przekraczać 2 dolarów za przesyłkę bez względu na ilość prac i autorów klubu biorącego udział. Organizatorzy mają prawo ustalić maksymalną ilość prac. Jeden autor nie może przysłać więcej niż 4 prace w jednym dziale.

IRC – Międzynarodowy kupon na odpowiedź (coupon-response international) jest oficjalnie uznanym środkiem płatniczym, umożliwiającym jego posiadaczowi wymianę we wszystkich krajach członkowskich Światowego Związku Pocztowego na jeden lub kilka znaczków pocztowych o wartości minimalnej opłaty za wysłanie za granicę jednego zwykłego listu lotniczego lub jednej przesyłki priorytetowej zwykłej. Kupon jest wykonany na specjalnym papierze ze znakiem wodnym (wymiary: 105 x 74 mm), z tekstem francuskim na stronie przedniej oraz z tekstem w językach: angielskim, arabskim, chińskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim na odwrocie (tekst informuje własnie o możliwości wymiany kuponu). Sprzedaż kuponów prowadzą wszystkie urzędy pocztowe Poczty Polskiej (np. UP Warszawa – Poczta Główna) . W chwili sprzedaży pracownik poczty przybija w miejscu przeznaczonym na nieobowiąkowy znak kontrolny kraju pochodzenia – „empreinte de contr(le du pays d’origine (facultative)” – pieczęć datownika urzędu pocztowego.

Kupon-IRC

Przyjmowanie prac

Regulamin winien wskazać dokładnie adres i termin ostateczny przysyłania prao, który nie może być wyznaczony wcześniej niż miesiąc przed otwarciem salonu. Zaleca się, jeśli to jest możliwe, wyznaczenie tego samego adresu dla przysyłania prac i korespondencji dotyczącej salonu, w celu uniknięcia pomyłek ze strony uczestników pochodzących z odległych krajów.

Jury

Oceną nadesłanych prac zajmuje się jury złożone z osób, których nazwiska umieszcza się w siarę możliwości na zaproszeniach, a obowiązkowo w katalogach. Zasadniczo członek jury nie powinien znać danych autora, którego prace ocenia. Jurorzy mogą interpretować regulamin tylko zgodnie z intencjami organizatorów. Jurorzy nigdy nie są zobowiązani do uzasadniania swych decyzji. Natychmiast po posiedzeniu jury powinno się wysłać zawiadomienia o wynikach każdemu autorowi.

Nagrody

Jury może przyznać nagrody, puchary, medale lub dyplomy. Nie zaleca się przyznawania nagród pieniężnych. Federacja Międzynarodowa stawia do dyspozycji federacji narodowych medale z emblematami FIAP. W katalogu przysłanym każdemu uczestnikowi, w miarę możliwości nie razem z pracami fotograficznymi, powinna figurować lista nagrodzonych autorów.

Za pośrednictwem Federacji Narodowej należy zgłosić w sekretariacie FIAP nazwiska autorów, którzy otrzymali medale FIAP. Jurorzy nie potrzebują przyznawać wszystkich przewidzianych nagród, Jeżeli uważają że ani liczba autorów ani jakość prac tego nie uzasadniają. Natomiast mogą, jeśli uznają za stosowne, prosić organizatorów o wyznaczenie dodatkowych lub specjalnych nagród. Jeżeli przewidziane są nagrody towarzystwa organizujące i jego członkowie jak również członkowie jury i towarzystwa, do których oni należą, powinni wystawiać poza konkursem.

Czas trwania ekspozycji

Najkrótszy okres trwania ekspozycji to jeden tydzień, najdłuższy jeden miesiąc. Zaleca się by wystawa czynna była w godzinach umożliwiających wszystkim zwiedzanie salonu.

Katalog

Każdy Salon Międzynarodowy powinien mleć katalog zawierający następujące dane: a. kilka informacji dotyczących towarzystwa organizującego salon, b. nazwiska członków juty, ich tytuły, e. spis autorów prac przyjętych według narodowości w porządku alfabetycznym stosowanym przez Organizację Narodów Zjednoozonych. Każda praca poprzedzona jest kolejnym numerem,
d. listę nagród i nagrodzonych autorów, e. zestawienie krajani liczby nadesłanych prac i prao przyjętych, liczbę autorów, którzy nadesłali prace i tych, których prace zostały przyjęte, f. bez względu na formę ekspozycji nazwiska autorów figurujących w przesyłkach zbiorowych muezą być wymienione tak samo jak nazwiska indywidualnych wystawców.

Zwrot prac

Wszystkie prace przyjęte lub nie przyjęte zostaną zwrócone w terminie jednego miesiąca. Zaleca się, by prace nie przyjęte odsyłać natychmiast. Przesyłki w całości odrzucone powinny być zwracane bezzwłocznie po posiedzeniu jury. W wypadku niemożności zwrócenia prac trzeba o tym zawiadomić w ciągu jednego miesiąca.

opis-konkursy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.